Vedtekter

OOSN har egne vedtekter og følger generelt vedtektene som gjelder for Norges sopp- og nyttevekstforbund.

Vedtekter for Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening


Vedtatt på stiftelsesmøtet 15. februar 2005, med senere endringer, sist på årsmøtet 16. februar 2022.
Medlemsforeningen følger de vedtekter som gjelder for Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF sine vedtekter).

I tillegg gjelder disse vedtektene:

1. Navn

Medlemsforeningens navn er: Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening.

2. Styre

Foreningen ledes av et styre på 7 –syv– medlemmer, pluss to numeriske varamedlemmer.
Valg av styre foretas på årsmøtet. Leder velges for 1 –ett– år, øvrige medlemmer velges for 2 –to– år, slik at ikke alle trer ut samtidig. Varamedlemmer velges for 2 –to– år.
Gjenvalg er mulig.

Styret fremlegger på årsmøtet forslag til kandidater til valgkomiteen. Komiteen består av tre medlemmer, som velges for 2 –to– år.
Leder og kasserer/forretningsfører tegner hver for seg innenfor en ramme på kr. 10 000,-. For øvrig tegnes foreningen av leder eller kasserer/forretningsfører sammen med et styremedlem.

Forslag til kandidater fremlegges av en valgkomité som er valgt av årsmøtet og som består av 3 –tre– medlemmer.
Fordelingen av funksjoner gjøres internt i foreningsstyret. Varamedlemmer og ledere av komiteer har møterett i styret.

Styret møtes etter regler det selv fastsetter, dog skal det avholdes styremøte når minst to styremedlemmer forlanger det. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

3. Årsmøte

Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar og er medlemsforeningens øverste organ.

Alle medlemmer i foreningen som har betalt kontingent har møte- og stemmerett. Det er anledning til å gi fullmakt til møtende medlem for dem som ikke selv deltar. Styret sender innkalling senest 14 dager før møtet. Forslag som ønskes behandlet sendes styret skriftlig innen utgangen av januar.

Til behandling foreligger:

årsberetning
regnskap
budsjett og årsplan
innkomne forslag
valg
Foruten medlemmene av styret og valgkomité, velger årsmøtet en revisor eller en vararevisor for to år samt delegater til årsmøte i Norges sopp og nyttevekstforbund. Revisor velges i år med partall, vararevisor i år med oddetall.

Årsmøtet velger delegater til Norges sopp- og nyttevekstforbunds årsmøte. Antallet vil variere med medlemsantallet.

Forslag kan vedtas med alminnelig flertall blant de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet avgjør leders stemme. Vedtektsendringer krever 2/3-dels flertall. Vedtektsendringer må ikke føre til at vedtektene blir i strid med forbundets vedtekter og formål, og må godkjennes av forbundsstyret før de trer i kraft.

Fra årsmøtet føres referat som sendes Norges sopp- og nyttevekstforbunds styre sammen med årsmelding.

Ekstraordinært årsmøte innkalles når foreningsstyret eller minst en fjerdedel av medlemmene forlanger det. Frist for utsendelse er som for ordinært årsmøte.

4. Oppgaver

Medlemsforeningen skal være

Norges sopp- og nyttevekstforbunds ansikt utad i lokalmiljøet
ansvarlig for rapporter om virksomheten overfor den sentrale administrasjonen
arrangør av turer, kontroller, utstillinger og medlemsmøter
arrangør av kurs som meldes og ferdigmeldes til Studieforbundet Natur og Miljø.
Nasjonale arrangementer går på omgang mellom medlemsforeningene etter innbyrdes avtale.

For å løse sine oppgaver kan styret oppnevne ulike utvalg og komiteer. Leder av utvalg/komite innkalles og har møterett og møteplikt selv, eller ved annet utvalgs - komitemedlem, til å møte i styremøter som behandler forhold vedrørende utvalget/komiteen.

For øvrig skal Norges sopp- og nyttevekstforbund bistå med hjelp i saker som fremgår av forbundets vedtekter pkt. 4.5.

5. Oppløsning og utmelding

Oppløsning av medlemsforeningen kan bare besluttes på et ordinært årsmøte med minst tre fjerdedels flertall blant det antall stemmer som er representert på møtet. Besluttes medlemsforeningen oppløst, skal dens aktiva tilfalle Norges sopp- og nyttevekstforbund.